1.      எந்த இயற்கை வளத்தில் இருந்து சிலிக்கான் என்ற தனிமம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது ?

 

2.      உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?


3.      மனிதனின் தேவையை நிறைவு செய்யும் எந்த ஒரு பொருளும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

 

4.      ஒரு பொருளை வளமாக மாற்றுவதற்கான காரணிகள் என்னென்ன?


5.     வளங்கள் எத்தனை வகைப்படும்?


6.     இயற்கையில் இருந்து நேரடியாக பெறப்படும் அனைத்து வளங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?

 

7.     இயற்கை வளங்கள் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது ?

 

8.     தோற்றத்தின் அடிப்படையில் உயிருள்ள அனைத்து வளங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?


9.     உயிர் இல்லாத அனைத்து வளங்களும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?


10.  வளர்ச்சி நிலையின் அடிப்படையில் வளங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது? 

You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post