1.      பண்டைய இந்தியாவின் அறிவு மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியின் அடையாள சின்னமாக விளங்கும் காலகட்டம் எது ?


2.     கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டை 'நட்சத்திரங்களின் மழை' என வருபவர் யார் ?

 

3.     24 தீர்த்தங்கரர்களை மையமாகக் கொண்ட சமயம் எது ?


4.      முதல் தீர்த்தங்கரர் யார் ?


5.      கடைசி தீர்த்தங்கரர் யார்?


6.     மகாவீரரின் இயற்பெயர் என்ன ?


7.      மகாவீரர் எங்கு பிறந்தார் ?


8.      மகாவீரரின் பெற்றோர் யார் ?


9.      மகாவீரர் எங்கு இறந்தார்?


10. சமணம் என்னும் சொல் எந்த சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது ? 

You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post