1.      இந்தியாவில் முதற்கட்ட நகரமயமாக்கத்தின் சின்னம் எது ?


2.     சிந்து நாகரிகம் அடையாளம் காணப்பட்ட முதல் இடம் எது ?  


3.     சிந்து நாகரிக பகுதிகளில் புதிய கற்கால கிராமங்களின் தொடக்கம் நடைபெற்றது எப்பொழுது  ?

 

4.     ஹரப்பா நாகரிகத்தின் படி நிலைகள் என்னென்ன  ?


5.     தொடக்க கால ஹரப்பாவின் காலகட்டம் என்ன  ?

 

6.     முதிர்ச்சியடைந்த ஹரப்பாவின் காலகட்டம் என்ன ?

 

7.     பிற்கால ஹரப்பாவின் காலகட்டம் என்ன ?  


8.     ஹரப்பாவிற்கு முதன் முதலில் வருகை தந்தவர் யார்  ?


9.     சார்லஸ் மேசன் ஹரப்பாவிற்கு எப்போது வருகை தந்தார் ?


10. 1831 இல் அம்ரி என்ற இடத்திற்கு வருகை தந்தவர் யார்  ?

You have to wait few seconds.

DOWNLOAD Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post