1.      எத்தனை வகையான காந்தங்கள் உள்ளன?


2.      மிகவும் வலிமையான இயற்கை காந்தம் எது ?


3.      காந்தப் புலத்தில் வரையப்பட்ட ஒரு வளைவான கோடு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?


4.      ஒரு குறிப்பிட்ட பரப்பின் வழியாக கடந்து செல்லும் காந்தப்புல கோடுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?


5.      காந்தப்பாயத்தின் அலகு என்ன ?


6.      காந்தவிசை கோடுகளுக்கு செங்குத்தாக அமைந்த ஓரலகு பரப்பை கடந்து செல்லும் காந்தவிசை கோடுகளின் எண்ணிக்கை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?


7.      காந்தப்பாய அடர்த்தி அலகு என்ன?


8.     ஆமைகள் தங்கள் பிறந்த கடற்கரையை கண்டறிய என்ன முறையை கையாளுகின்றன?


9.      மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவை கண்டறிந்தவர் யார்?


10.  காந்தப்புலமானது எப்போதும் மின்சாரம் பாயும் திசைக்கு எவ்வாறு அமைந்திருக்கும் ? 

You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post