1.      எலக்ட்ரான்கள் என்ன மின்னூட்டத்தை பெற்றுள்ளன ?


2.     புரோட்டான்கள் என்ன மின்னூட்டத்தை பெற்றுள்ளன ?


3.     ஓர் அணுவிலிருந்து எலக்ட்ரான் நீக்கப்பட்டால் அவ்வணு நேர் மின்னோட்டத்தை பெறும். இது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?


4.      ஓர் எலக்ட்ரான் சேர்க்கப்பட்டால் அவ்வணு எதிர் மின்னூட்டத்தை பெறும் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?


5.     மின்னூட்டம் என்ன அலகினால் அளவிடப்படுகிறது ?


You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post