1.      கார்பன் என்பது எந்த மொழியிலிருந்து பெறப்பட்ட சொல்?


2.      இலத்தின் மொழியில் கார்போ என்னும் வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்?

 

3.     கார்பன் என பெயரிட்டவர் யார் ?


4.      பூமியின் மேல் அடுக்கு எத்தனை சதவீதம் கார்பனால் ஆனது ?


5.     பூமியின் வளிமண்டலத்தில் எத்தனை சதவீதம் கார்பன் காணப்படுகிறது?


6.      கரிம வேதியியல் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?


7.     எந்த ஆண்டு ஆண்டனி லவாய்சியர் வைரத்தை எரித்து அதன் மூலம் கரி மற்றும் வைரம் ஆகிய இரண்டும் கார்பனின் ஒரே வடிவம் என முடிவு செய்தார் ?


8.     1779ம் ஆண்டு எந்த அறிவியல் அறிஞர் கிராஃபைட் எனப்படும் பென்சில் கரியும் கார்பனின் மற்றொரு வடிவம் என நிரூபித்தார்?

 

9.      1976ல் எந் ஆங்கில வேதியியலாளர் வைரமானது எரிந்து கார்பன்-டை-ஆக்சைடை மட்டுமே உருவாக்கியதால் வைரமும் கார்பன்தான் எனவும், அது கார்பனின் சேர்மம் இல்லை எனக் கூறினார்?


10. 1855ம் ஆண்டு எந்த ஆங்கில வேதியியலாளர் தூய கிராஃபைட்டை கார்பனிலிருந்து உருவாக்கி கிராஃபைட்டானது கார்பனின் ஒரு வடிவம் என நிரூபித்தார்?

You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post