1.       நானோ பொருட்களை நானோ தொழில்நுட்பத்திறகுப் பயன்படுத்தும் வேதியியல் பயன்பாடு பற்றிய பிரிவு எது ?


2.      நானோ என்ற வார்த்தை எந்த மொழியில் இருந்து உருவானது ?


3.     நானோ என்பது எதைக் குறிக்கிறது?


4.      ஒரு நானோ மீட்டர் என்பது எவ்வளவு மீட்டர்?


5.     ஒரு வினாடியில் நகம் வளரும் நீளம் எவ்வளவு?

 

6.      சளி மற்றும் காய்ச்சலை உருவாக்கும் வைரஸ் எவ்வளவு விட்டம் உடையது ?


7.      செல் சவ்வானது எவ்வளவு நானோமீட்டர் பரவியுள்ளது?


8.      டிஎன்ஏவின் இரட்டை சுருள் எவ்வளவு விட்டத்தில் இருக்கும்?


9.      ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவின் விட்டம் எவ்வளவு நானோமீட்டர் ஆகும்?


10. SEM ன் விரிவாக்கம் என்ன? 

You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post