1.      காந்தத் தன்மை உள்ள பாறைகள் மேக்னட் என்றும் மேக்னடைட் என்றும் அழைக்கப்பட்ட காரணம் என்ன ?

சிறுவன் மேக்னஸின் பெயரால்  மற்றும் இப்பாறையில் கண்டறியப்பட்ட மெக்னீசியா என்ற ஊரின் பெயராலும்.

2.      காந்தத் தன்மையுடைய தாது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ? 

மேக்னடைட்

3.      மேக்னடைட் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

 இயற்கை காந்தம்

4.      காந்தங்கள் திசையினை அறிய பயன்படுவதால் இவை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன ?

வழி காட்டும் கற்கள்

5.      மனிதனால் தயாரிக்கப்பட்ட காந்தங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?

செயற்கை காந்தங்கள் 

You have to wait few seconds.

Download Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post