1.      கோவலனும் கண்ணகியும் பிறந்த ஊர் எது?

பூம்புகார்

2.      பூம்புகார் எந்த கடற்கரையில் அமைந்துள்ளது ?

வங்காளவிரிகுடா

3.      பூம்புகார் காவிரி ஆறு கடலோடு கலக்கும் தற்போதைய எந்த இடத்தின் அருகே உள்ளது?

மயிலாடுதுறை

4.      பூம்புகார் நகரத்திற்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் ?

புகார், காவிரிப்பூம்பட்டினம்

5.      எந்த அரசின் துறைமுக நகரமாக பூம்புகார் விளங்கியது? 

சோழ அரசு

You have to wait few seconds.

Download Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post