1.      புவியின் மேற்பரப்பு எத்தனை சதவீதம் நீரால் சூழப்பட்டுள்ளது ?

71%

2.     புவியின் எத்தனை சதவீதம் நிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ளது?

29 சதவீதம்

3.     முதல்நிலைத் நிலத்தோற்றங்கள் என அழைக்கப்படுபவை? 

கண்டங்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள்

4.      சங்க இலக்கியத்தில் நில வகைப்பாடு எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ?

5: குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை

5.       மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

குறிஞ்சி

You have to wait few seconds.

Download Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post