1.       உயிரினங்களின் வாழ்க்கை முறை, அமைப்பு மற்றும் செயல்களைப் பற்றி பயிலும் இயற்கை அறிவியல் எது ? 

2.      பூக்கும் தாவரங்கள் எத்தனை முக்கிய பாகங்களைக் கொண்டுள்ளன? அவை என்னென்ன?


3.      நிலத்துக்கு கீழே காணப்படும் தாவரத்தின் முக்கிய அச்சு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?


4.      வேர்கள் எந்தப் புவி நாட்டம்  உடையவை ?


5.      வேர் தொகுப்புகள் எத்தனை வகைப்படும் அவை என்னென்ன ?


6.      எந்த வேர் தொடர்ந்து வளர்ந்து ஆணிவேரை உண்டாகின்றது ?


7.      எந்த தாவரங்களில் ஆணிவேர் தொகுப்பு காணப்படுகிறது ?


8.      சல்லி வேர்த்தொகுப்பு எந்த தாவரங்களிலும் காணப்படுகிறது ?


9.      நெல், புல், மக்காச்சோளம் முதலியவற்றின் என்ன வேர்த்தொகுப்பு காணப்படுகிறது தொகுப்பு? 

10.  கேரட் ,பீட்ரூட் போன்ற தாவரங்கள் தான் தயாரித்த உணவை எந்த பகுதியில் சேமிக்கின்றன?


You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post