1.      சமச்சீர் காலநிலை என்பது வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ?


2.     இந்தியா எந்த அட்சரேகையில் அமைந்துள்ளது?


3.      எந்த ரேகை இந்தியாவை இரு சம பங்காக பிரிக்கிறது? 


4.     புவிப்பரப்பில் இருந்து ஒவ்வொரு 1000 மீட்டர் உயரத்திற்கும் எவ்வளவு வெப்பநிலை குறைகிறது ?


5.      ஒவ்வொரு 1000 மீட்டர் உயரத்திற்கு குறையும் வெப்ப நிலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?


6.     இந்தியாவின் கால நிலையை பாதிக்கும் மிக முக்கிய காரணி எது ?


7.      ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள வளிமண்டலத்தின் தன்மையை குறிக்கும் சொல் எது?

 

8.      ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் சுமார் 30 முதல் 35 ஆண்டு சராசரி வானிலையை குறிக்கும் சொல் எது ?


9.      வளிமண்டலத்தின் உயர் அடுக்குகளில் குறுகிய பகுதிகளில் வேகமாக நகரும் காற்றுகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?


10.  ஜெட் காற்றோட்ட கோட்பாட்டின்படி உப அயன மேலை காற்றோட்டம் வடபெரும் சமவெளிகளில் இருந்து திபெத்திய பீடபூமியை நோக்கி இடம் பெயர்வதால் என்ன காற்று உருவாகின்றது? 

You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post