1.      ஹார்மோன் என்பது எந்த மொழி சொல்? 


2.      கிரேக்க மொழியில் ஹார்மன் என்பது என்ன பொருள்படும்?

 

3.      தாவரங்களில் குறைவான செறிவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கரிம மூலக்கூறுகளுக்கு என்ன பெயர்?


4.      எத்தனை வகையான முக்கிய தாவர ஹார்மோன்கள் உள்ளன ?


5.      ஐந்து முக்கிய தாவர ஹார்மோன்கள் என்னென்ன?


6.      ஐந்து முக்கிய தாவர ஹார்மோன்களில் தாவர வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் ஹார்மோன்கள் என்னென்ன?


7.      எந்த தாவர ஹார்மோன்கள் தாவர வளர்ச்சியை தடை செய்கின்றன?


8.      தாவர ஹார்மோன்களில் முதன்முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டவை ?


9.      ஆக்சின் என்ற சொல்லை அறிமுகம் செய்தவர் யார்?


10. ஆக்சின்கள் தாவரத்தின் எந்தப் பகுதியில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன? 

You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post