1.      எவ்வளவு கார்பன் சேர்மங்கள் பூமியில் காணப்படுகின்றன?


2.      கார்பனின் சகப்பிணைப்பினால் உருவாகும் சேர்மங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?


3.      கரிமச் சேர்மங்கள் எதில் கரையும்?


4.      கரிம சேர்மங்களை எத்தனை வகையாகப் பிரிக்கலாம் ?


5.      அனைத்து கார்பன் அணுக்களும் ஒற்றைப்பிணைப்பில் அமைந்திருந்தால் அதை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?


6.      ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பிணைப்புக் கொண்டிருந்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?


7.       புரப்பேன் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ?


8.      புரப்பீன் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு ?


9.     கரிம சேர்மங்களின் கார்பன் சங்கிலி தொடர் மூடியிருந்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

10.  ஒரு சங்கிலித் தொடரில் கார்பன் அணுக்கள் மட்டும் அமைந்திருந்தால் அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது ? 

You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post