1.      கனிகங்கள் என்ன பணியில் ஈடுபடுகின்றன?


2.      எத்தனை வகையான கணிகங்கள் உள்ளன?


3.     பச்சை நிறமுடைய கணிகம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும் ?


4.     மஞ்சள் சிவப்பு ஆரஞ்சு நிறமுடைய கணிகம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?


5.     நிறமற்ற கணிகம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?


6.     பசுங்கணிகம் எவ்வளவு விட்டம் உடையது?


7.      பசுங்கணிகம் எவ்வளவு தடிமன் கொண்டது?


8.      பசுங்கணிகத்தின் வடிவம் என்ன ?


9.      பசுங்கணிகத்தின் சவ்வின் உட்புறம் மேட்ரிக்ஸ் என அழைக்கப்படும் என்ன பகுதி உள்ளது?


10. ஸ்ட்ரோமா புரதச் சேர்க்கைக்கு தேவையான எவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளது? 

You have to wait few seconds.

Reading Timer

Post a Comment

Previous Post Next Post